วันออกพรรษา 2565

สารบัญ

“วันออกพรรษา” เปิดบทลงโทษขายเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความผิดติดคุก – ปรับ

เนื่องในวันถือศีลอด พ.ศ. พ.ศ. 2565 คำเตือนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุก – ปรับตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการห้ามขายภรรยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 2560 (2017)

บทลงโทษสำหรับการขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 2022 หรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาอื่น ๆ มีโทษจำคุกและปรับ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) ข. 2015

บทลงโทษสำหรับการขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 2022 หรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาอื่น ๆ มีโทษจำคุกและปรับ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) ข. 2015